หน้าแรก

บริษัท ไพรแมกซ์ เจเนอรัล จำกัด
ยินดีต้อนรับ
“บริษัท ไพรแมกซ์ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินกิจการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก ให้มีคุณภาพโดยใช้การบริหารในระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ตลาด และเพื่อให้การผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก มีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ”

 

นโยบายคุณภาพของเรา: ผลิต จัดส่งและบริการสินค้าให้มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของลูกค้า ด้วยต้นทุนที่เหมาะสม และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ISO 9002 : 1994 certified: AJA Registrars Ltd.
ISO 9001 : 2000 certified: United Registrar of Systems (Thailand) Limited.
ISO 9001 : 2008 certified: United Registrar of Systems (Thailand) Limited.
ISO 9001 : 2015 certified: United Registrar of Systems (Thailand) Limited.
We are FSC™ – certified (FSC™ C150408) Download PDF